top of page
Kopi av solcellespesialisten_gjeldende (1).png

Betingelser for solcellekjøp

Sist endret 01.06.2023

Omfang og parter

Disse betingelsene («Betingelser») gjelder avtaler mellom Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS («Solcellespesialisten») og den enkelte kunde om innkjøp og installasjon av et komplett solcelleanlegg («Solcelleanlegget»).

Lovverk

Leveranse av Solcelleanlegget er dekket av følgende lovverk:

 

 • Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere [håndverkertjenesteloven]

 • Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven)

Personvernpolicy

Solcellespesialisten behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende juridiske og regulatoriske krav og i henhold til eventuelle tiltak fra offentlige myndigheter. 

Priser og forutsetninger

a) Priser

Priser og eventuelle omkostninger fremgår av ordrebekreftelsen og/eller gjeldende pristilbud fra Solcellespesialisten til kunden. Prisen omfatter alltid installasjon av et fullstendig solcelleanlegg, inkludert alt materiale, arbeid, elektriker, tillatelser og igangkjøring, med mindre annet er angitt i ordrebekreftelsen og/eller tilbudet eller disse generelle betingelsene. Prisen omfatter ikke eventuelle avgifter forbundet med søknad om byggetillatelse i de tilfellene der dette kreves av lokale myndigheter.
Kunde er selv ansvarlig for å undersøke behov for, og eventuelt søke byggetillatelse før tiltaket kan iverksettes.

b) Generelle forutsetninger

Prisene er basert på at installasjonen gjøres under normale forhold hvor følgende forutsetninger er gjeldende:

 • Mulighet for fremkommelighet med vanlig varebil, henger og lastebil til bygningen solcellene skal installeres på. Dersom det er hindringer som forhindrer distributøren å levere varene til adressen, kan Solcellespesialisten velge å ikke gjennomføre prosjektet.

 • Vekselretter plasseres og tilkobles det elektriske anlegget i samme bygning som solcelleanlegget, og plasseres utendørs på bygningsmasse. Normalt plasseres vekselretter på utvendig vegg. 10m kabelstrekk er inkludert i prisen fra vekselretter til sikringsskap. Kabelstrekk over dette vil medføre merkostnad på timer og materiell.
  Vekselretter vil generere noe støy fra vifter og elektronikk ved produksjon, noe som medfører at man ikke bør plassere denne i nærhet til uteplasser eller soverom.

 • Vekselretter monteres i samme bygning som solcellepanelene, og kabel trekkes den enkleste og mest hensiktsmessige føringsvei. 

 • At det er fysisk plass til vekselretter med minimum 50cm fri plass på høyre og venstre side, og 50cm fri plass over og under med tanke på plassering av vekselretter

 • Typisk størrelse på vekselretter er opp mot 61cm x 48cm x 30cm (høyde x bredde x dybde) og vekt er opp mot 36 kg på de største. På anlegg større enn 17kWp, vil behovet for kraftigere og fysisk vekselretter være tilstede.

 • Kabling både utendørs og innendørs trekkes utenpå vegger. Skjulte kabler, innendørs eller utendørs er ikke inkludert i prisen. Det vil være behov for å enten lage en gjennomføring i vegg dersom sikringsskap er innendørs, eller eksisterende trekkerør kan benyttes dersom det er plass. Dersom kunde har bygning med spesielle hensyn vedrørende balansert ventilasjon eller byggteknisk forskrift, må kunde selv stå for tetting etter montasje er gjennomført, eller opprette trekkerør/føringsvei som opprettholder kravene på forhånd.

 • Eksisterende kabelrør brukes bare hvis det er praktisk og egnet for utstyret som brukes for prosjektet. Dette gjelder bare AC-kabler.

 • Hovedsikringer, fordelinger og eventuelle delkretser er tilstrekkelig dimensjonert.

 • Det elektriske anlegget ikke inneholder forankoblede jordfeilbryter eller jordfeilvarsler. 

 • Sikringsskapet tilfredsstiller eksisterende regulatoriske krav og har tilstrekkelig med plass. Hvis det eksisterende sikringsskapet må utbedres eller et nytt sikringsskap må installeres, vil kunden faktureres for alle tilleggskostnader separat etter oppdatert pristilbud på denne jobben.

 • Taket er egnet for montering av solcelleanlegget, og er i normal god stand.

 • Taket er ikke dekket av skifer eller gress. (Skifertak kan monteres, men da med takintegrert montasje.)

 • Kunden har oppgitt riktig taktekke til Solcellespesialisten under planleggingsarbeidet. Feilaktig informasjon om taktekke eller takets tekniske stand kan gi mer kostnader som må dekkes av kunden.

 • Ved installasjon på takstein at taksteinen ikke er spikret, skrudd eller montert med stormklips utover norsk standard i det aktuelle geografiske området.

 • Spesielle taktyper som visse takpanner eller eternittplater, prises separat og følger spesielle betingelser. Hvis installasjonen ikke skjer under normale forhold, eller forutsetningene over ikke er innfridd, kommer prisen for solcelleanlegget til å minske eller øke i overensstemmelse med de faktiske kostnadene.

c) Tilpasning og justeringer


Justering av solcelleanleggets størrelse (f.eks. antall solcellepaneler) eller konfigurasjon (f.eks. bruk av paneloptimerere) kan forekomme hvis takets beskaffenhet, utforming eller konstruksjon medfører at takflaten som er tilgjengelig for montering av solcellepaneler økes eller reduseres. Solcellespesialisten har som målsetting å avklare behov for slike endringer før oppstart av installasjonsarbeidet, men mindre endringer kan av og til kreves under arbeidet. Prisen vil da kunne minske eller øke i overensstemmelse med kostnadene for endringene.


Ved bruk av paneloptimerere skal kostnaden for disse inkludert installasjon betales av kunden, men kunden skal alltid gi sitt samtykke før paneloptimerere installeres.


d) Nettilknytning og bytte av strømmåler


Kostnader knyttet til krav fra netteier inkludert eventuelt bytte av strømmåler, inngår ikke i prisen.


e) Befaringer før installering


Din installatør gjennomfører en digital befaring i forbindelse med prosjektering før installasjon, fysisk befaring gjennomføres kun dersom Solcellespesialisten ser behov for dette. Fysisk befaringer før installasjon er ikke inkludert i prisen. 


f) Systemforhold


Solcelleanlegget er balansert mellom likestrøms effekten som leveres fra solcellepanelene og vekselretterens vekselstrømseffekt. I mange tilfeller er vekselretter dimensjonert for en noe lavere effekt enn solcellepanelenes ytelse for å optimalisere årsproduksjonen av energi fra solcelleanlegget. Dette kan resultere i en utjevning av høye topper i energiproduksjonen på spesielt solfylte dager, dette er helt normalt og bevisst for å optimalisere den årlige totale energiproduksjonen.


g) Feil i strømnettet


Det kan forekomme feil i strømnettet som vil påvirke solcelle-anleggets funksjon, inkludert jordfeil, spenningsvariasjoner utenom normal spenningskvalitet og strømstans. Solcellespesialisten er ikke erstatningspliktige i situasjoner produksjon uteblir grunnet feil i strømnettet. 

Spesielle betingelser

a) Innledning


Følgende betingelser gjelder for enkeltprosjekter angitt i punktene a–e nedenfor, og gjelder sammen med de generelle betingelsene. Ved en eventuell konflikt har de spesielle betingelsene forrang.


b) Nedfelte paneler


I prisen inngår ikke fjerning og bortkjøring av takstein og annet takmateriale på det utpekte installasjonsområdet, med mindre annet er avtalt. Skal dette utføres, tilkommer et tillegg i prisen, avhengig av kjørevei, mengde og arbeidstid. Hvis installasjonen skjer på nylagt tak, må taket være utstyrt med fester for solcellepaneler. Solcellespesialisten forbeholder seg retten til å ikke levere solcelleanlegg med nedfelte paneler.


Tilbudet inkluderer ikke tekking av tak rundt solcelleanlegg eller mellom overgang fra solcelleanlegget til eksisterende taktekke. 


c) Takpanner


Ved installasjon av et solcelleanlegg på et tak med takpanner, trapes, decra, powertech eller lignende må bulker medførende tap av produktgaranti fra takprodusenten påregnes. Likeledes vil man måtte lage hull i eksisterende tak for å feste montasje systemet som også vil medførende tap av produktgaranti fra takprodusenten. Solcellespesialisten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av bulker eller tap av produktgaranti. Solcellespesialisten gjør tiltak for å minimere dannelsen av bulker, men det er umulig å gardere seg helt mot det.


d) Tak med asbestholdige plater


Ved tilstedeværelse av asbest, f.eks. i form av eternitplater, vil ekstrakostnader oppstå på grunn av fjerning og arbeid i asbestmiljø. Dette faktureres kunden separat. Solcellespesialisten forbeholder seg retten til å kansellere avtaler med kunder hvor taket inneholder asbestholdige materialer.


e) Solcelletakstein


På nybygde hus og bygninger, eller på hus hvor eksisterende taktekke allerede er fjernet vil prisen reflektere dette. Levetidsgarantien for soltaksteinen forutsetter at det ikke tråkkes eller på annen måte ferdes på taksteinen. Ved avtale om at taktekke skal fjernes og bortkjøres av våre montører, tilkommer et tillegg i prisen. Dette fremkommer da i pristilbudet utgitt av Solcellespesialisten.


f) Paneloptimerere


I prosjekt hvor det installeres paneloptimerere, inngår ikke ytelsesovervåking av solcellepanelene på panelnivå i prisen.
g) Produksjons Overvåkning


Der hvor anlegget leveres med produksjons- overvåking i form av en 4G-stick eller tilsvarende med data-abonnement, dekker Solcellespesialisten data-abonnementet det første driftsåret (12 mnd). Når første driftsår nærmer seg slutt, vil kunden få informasjon om fornying eller bytting av abonnement.


Prisen pr 05.01.23 er 39,- pr mnd som faktureres årlig forskuddsvis for ett år. Kunde kan også selv bytte til annet abonnement og fysisk sim-kort så lenge det går på Telia sitt nett.

Kredittsjekk

Solcellespesialisten har rett til å foreta en kredittsjekk av kunden og kunden aksepterer dette ved godkjenning av gjeldende pristilbud og/eller ordrebekreftelse. Solcellespesialisten kan kreve at kunden betaler for installasjonen eller stiller sikkerhet for full betaling ved forfall før oppstart.

Fakturering og betaling

Solcellespesialisten fakturerer kunden 50% innen 4 uker før installasjon og 50% ved idriftsettelse av solcelleanlegget, med unntak der kredittverdighet tilsier 100% forskuddsbetaling. Kunden skal betale innen 10 dager etter mottagelse av faktura. Ved forsinket betaling skal kunden betale forsinkelsesrente i samsvar med gjeldende lovgivning om forsinket betaling.

Kundens ansvar

a) Utveksling av informasjon


Kunden skal gi Solcellespesialisten eller våre salgsagenter all relevant informasjon som trengs for å installere solcelleanlegget innenfor de tidsrammer som etableres ved kontraktsinngåelse. Kostnadsøkninger som følge av at feilaktig informasjon blir gitt til Solcellespesialisten eller salgsagenter , eller at relevant informasjon ikke blir gitt innenfor etablerte tidsfrister, vil bli fakturert til kunden i sin helhet. Feilinformasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til, feil eller villedende opplysninger om den tekniske tilstanden på kundens eiendom, taktekke, takvinkel, antall takflater og takets høyde.


b) Sikring av eiendommen


Etter installasjonen er det Kunden som er ansvarlig for sikker ferdsel på egen eiendom, inkludert eventuelt behov for snøfanger.

Snøfangere er ikke inkludert i tilbudsprisen og dersom det er behov for snøfangere, må Solcellespesialisten få beskjed om det minimum 4 uker før montasje slik at prosjektering og tilpasning av anlegget kan utføres med hensyn på dette.


c) Tilgang til kundens eiendom


Kunden skal sikre at Solcellespesialisten har uhindret tilgang til kundens eiendom for installering av solcelleanlegget, herunder tilgang til kundens hus, byggestrøm og tilgang på toalett. Kunden skal stå for nødvendig snørydding og lignende tiltak på eiendommen som er nødvendig for gjennomføring av installeringen. Kunde må også tilrettelegge slik at materiell til installasjon kan leveres nærmest mulig takflate hvor installasjon skal gjennomføres.


Kostnadsøkning som følge av begrensninger i tilgangen til kundens eiendom, vil bli fakturert til kunden i sin helhet.


Kunden skal også rette seg etter Solcellespesialistens retningslinjer under installasjon av solcelleanlegget, herunder ikke benytte stillas eller andre adkomster til taket. Dersom kunden velger å inspisere arbeidet på tak gjøres dette på egen risiko og eget ansvar.
Kunden er også ansvarlig for at for at taket er klart for montasje av solceller senest 6 mnd etter kontraktsinngåelse. Dersom taket ikke er klart innen den tid kan Solcellespesialisten stille krav til prisjustering.


d) Arbeid utført av kunden


Kundene kan ikke utføre deler av installasjonsarbeidet selv, og Solcellespesialisten gir ingen rabatt for arbeid som kunden utfører på eget initiativ.


e) Tillatelser og godkjenninger


Solcellespesialisten forplikter seg til å hjelpe kunden med å skaffe nødvendige tillatelser og godkjenninger fra relevante myndigheter og netteiere for å installere solcelleanlegget. For dette formålet skal kunden gi Solcellespesialisten og underleverandører nødvendig fullmakt til å opptre på vegne av kunden. Solcellespesialisten forbeholder seg retten å avslutte prosjekter der lokale myndigheter krever byggesøknad for installasjon av solcelleanlegg.

Solcellespesialisten vil ikke kontrollere at gyldig byggetillatelse er gitt før prosjektoppstart eller overlevering av solcelleanlegg. Det forutsettes med dette at kunde er informert om sitt ansvar og avklarer byggetillatelse uten videre innvirkning fra Solcellespesialisten. Solcellespesialisten kan på ingen måte holdes ansvarlig for manglende eller mangelfull byggetillatelse.


f) Melding til kundens forsikringsselskap


Kunden er ansvarlig for å melde fra til eget forsikringsselskap om installasjon av solcelleanlegget på kundens eiendom.


g) Salg av overskuddskraft


Kunden eier den kraften som solcelleanlegget produserer. Solcellespesialisten er ikke ansvarlig for salg av overskuddskraft.

Skader på kundens eiendom

Solcellespesialisten forplikter seg til å ta tilbørlig hensyn til kundens eiendom under installasjonen av solcelleanlegget. Solcellespesialisten påtar seg å kompensere for skader som oppstår utover det som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med installasjonen når skadene oppstår på grunn av uaktsomhet fra Solcellespesialistens side.


a) Endringer som følge av installasjonen


Endringer i takets vann- og snøføring ved store nedbørsmengder kan forekomme etter installasjon av solcelleanlegget, herunder ujevn avglidning av snø fra taket eller overskyting av regnvann over takrenne. Spiker eller skruer kan trenge igjennom undertaket og bli synlige fra innsiden dersom taket er konstruert slik at dette oppstår. Dette er ikke å regne som skader på kundens eiendom som Solcellespesialisten er ansvarlig for å erstatte.

Kompensasjon

a) Direkte tap


Solcellespesialisten er ansvarlig for direkte tap som skyldes forsinket levering og mangler. Ved direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden pådrar seg som følge av mangelen.


Solcellespesialisten er ikke ansvarlig for direkte tap dersom mangelen eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor Solcellespesialistens kontroll og som Solcellespesialisten ikke med rimelighet ventes å unngå. Solcellespesialisten er kun ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Solcellespesialistens side.


b) Indirekte tap


Solcellespesialisten er ikke ansvarlig for indirekte tap for kunden oppstått som en følge av forsinkelse av leveranser eller mangler hvis ikke dette har oppstått på grunn av grov uaktsomhet eller forsett fra Solcellespesialistens side. Ved indirekte tap menes blant annet tapt fortjeneste som følge av at solcelleanlegget ikke kan brukes som forventet.


Kunden skal selv følge med at det er månedlig produksjon på solcelleanlegget. Dersom det er feil på solcelleanlegget eller overskuddsproduksjon ikke kommer med på strømregning, må kunden opplyse om dette til Solcellespesialisten snarest. Dersom dette ikke blir fanget opp av kunde vil Solcellespesialisten kompensere for maksimalt de siste 2 mnd fra feilen blir meldt ifra til Solcellespesialisten, dersom feilen skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Solcellespesialistens side. Dersom kunden gir beskjed om feil i løpet av 2 mnd etter feilen oppstår, vil kunde da bli kompensert for indirekte tap i hele perioden dersom feilen skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Solcellespesialistens side.


c) Disclaimer


Solcelleanlegget er ikke kundens primære energikilde. Solcellespesialisten er derfor ikke ansvarlig for tap som oppstår direkte eller indirekte på grunn av strømbrudd. Når strømmen i nettet forsvinner, vil solcelleanlegget slå seg av automatisk.


Ethvert arbeid på solcelleanlegget skal utføres av autorisert personell. Solcellespesialisten er derfor ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av blant annet reparasjon og vedlikehold utført av uautorisert personell.

Garantier

Solcellespesialisten stiller med 5 års anleggsgaranti fra installasjon. Dette dekker ikke eksterne påvirkninger på driftstid på anlegget fra eksempelvis strømstans, endringer i nettkvalitet, ikke normale ytre påvirkninger etc. 


Leverandørene av materiell stiller med egne produktgarantier. Alle produktfeil som skjer etter anleggsgaranti er gått ut dekkes av leverandør, men arbeid med bytte dekkes av kunde. 

Oppsigelse

a) Oppsigelse fra kundens side


Kunden kan avbestille installasjonen uten kostnad inntil 14 dager etter at kjøpsavtalen/tilbud er akseptert.


Ved kjøp av solcelletakstein kan installasjonen avbestilles uten kostnad inntil 14 dager etter at kjøpsavtalen er signert, eller i tilfelle prisendringer, 14 dager etter at endelig pris er avtalt.


Er det mer enn 14 dager kan kunden avbestille installasjonen mot betaling av avbestillingsbegyr på 5000kr inkl mva. Dersom kunden avbestiller installasjonen etter at starttidspunkt for anlegget er fastsatt, vil det ved avbestilling komme en kostnad på 10% av anleggets kjøpesum i tillegg til avbestillingsgebyret. Dersom arbeidet forbundet med prosjektet er startet skal kunden dekke utgifter for arbeid som er gjennomført og som ikke kan reverseres i tillegg til 10 % av anleggets kjøpesum.


b) Annullering og oppsigelse fra Solcellespesialistens side


Solcellespesialisten kan si opp avtalen eller avbryte installasjonen uten kostnad hvis installasjonen ikke kan fullføres på grunn av omstendigheter som ligger utenfor Solcellespesialistens kontroll og som kompliserer installasjonsprosessen eller fører til økte kostnader.

Tvister

Tvister mellom Kunden og Solcellespesialisten bør løses i minnelighet. Hvis dette ikke er mulig, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, innenfor jurisdiksjonen til Fredrikstad Tingrett. Jurisdiksjon er ikke bindende for privatkunder.

bottom of page