top of page

Energilagring: Slik får du mest mulig ut av solstrømmen du produserer

Solcelleanlegg til hytter og off-grid

Det er lang tradisjon for solcelleanlegg med laderegulator, 12V-batteri og 12V-anlegg til lys og lignende på norske hytter. Nå om dagen er det mest aktuelt med 230V-anlegg, slik at man får brukt helt vanlig elektrisk utstyr på hytta, og vi har bred erfaring med å prosjektere og levere slike anlegg. 

Til hytter som ikke er tilknyttet strøm, såkalt off-grid, leverer vi da solcelleanlegg der vi lagrer energien på 12 eller 24V batterier, men hvor strømmen tas ut som 230V. Vi anbefaler AGM-batterier, siden de tåler lading i minusgrader bedre enn Li-ion-batterier. Mange hytter står med mange minusgrader om vinteren, men hvis man kan sørge for at batteriene står i plussgrader hele vinteren, er Li-ion-batterier imidlertid å foretrekke.

For å dimensjonere batteriene for off-grid, beregner vi hvor mye strøm man trenger når man er på hytta. Deretter dimensjonerer vi solcelleanlegget etter hvor ofte man er på hytta. Våre ingeniører beregner da solenergiproduksjonen i perioden mellom hver gang du er på hytta, slik at batteriene lades opp til du besøker hytta igjen. Hvis man bruker hytta over lengre tid og vil kun drifte den med solceller, må solcelleanlegget overdimensjoneres. 

For en off-grid-hytte som brukes om vinteren, vil man oftest trenge en generator i form av et bensin- eller dieseldrevet aggregat eller en vindturbin i tillegg til solcelleanlegget, som kan lade batteriene når solinnstrålingen ikke er tilstrekkelig til å lade batteriene på solstrøm. Det er nesten umulig å kunne drive en hytte med kun sol i perioden desember til februar.

 

Boliganlegg - hjemmebatteri

Hybridanlegg med solceller og hjemmelagring i kombinasjon med nettstrøm, er relativt nytt, men noe vi allerede har erfaring med å prosjektere og levere. Vi forventer at dette markedet vil vokse i takt med at batteriteknologien utvikles og blir rimeligere. 

Fordelen med å kombinere et solcelleanlegg på bolig med en batterilagring, er at man får benyttet en større grad av solenergiproduksjonen selv, i stedet for å selge overskuddsstrøm billig til strømleverandøren. I tillegg får man et nødstrømsaggregat ved strømbrudd. Vi kan da sette opp anlegget slik at du har strøm på noen prioriterte laster ved et strømbrudd, for eksempel slik at du har strøm til lys, brønnpumpe, alarm, bredbåndsruter og TV.

Vi venter også på løsninger for V2G-løsninger (vehicle to grid) hvor man kan bruke elbilen til hjemmelagring av strøm, men der er ikke teknologien moden nok til at vi kan tilby det for boligmarkedet enda.

 

Optimalisert energilagring for næringsbygg

For næringsbygg og industri prosjekterer og leverer vi ulike energilagringsløsninger, ofte i kombinasjon med solcelleanlegg. Slike anlegg er godt egnet til å flate ut forbrukstopper, typisk kortvarige høye topper. 

Våre ingeniører analyserer alltid historisk forbruk når et energilagringssystem prosjekteres. På de beste anleggene vi leverer nå, har vi en LCOS - Levelized cost of Storage - på 70 øre pr. kWh man tar inn og ut av batteriet. Men energilagringen kan likevel være fornuftig med tanke på lastbalansering og peak-shaving. Ofte er det slik at for hver kW man kan redusere makseffekten til et næringsbygg, kan man spare i størrelsesorden 700 kroner i året i nettleie  pr kW redusert i makslast, litt avhengig av nettselskapet. Et næringsbygg som reduserer effekttoppen med 100 kW ved hjelp av en batteribank, vil da kunne redusere nettleien med 70.000 kr i året. 

Vi legger stor vekt på styringen av batteriet slik at effekten av det blir best mulig. Vi legger også vekt på fasebalansering, slik at man kan bruke in verterne til å flytte forbruk fra en overbelastet fase til faser som er underbelastet. 

Der hvor man har et nødstrømsanlegg og et elektrisk anlegg som er designet for UPS, kan det være fornuftig å bytte til en av våre energilagringsløsninger når batteriet skal byttes ut. Da får man mer funksjonalitet i den samme enheten, hvor man får både nødstrøm og energilagring. 

Energilagringsløsninger bidrar til å øke forbruk av egenprodusert solstrøm. Støtteordninger for fornybar energi har gjerne krav til selvforbruk, og våre energilagringsløsninger kan bidra til å oppnå kravene i slike støtteordninger, for eksempel ved at man blir selvforsynt med solstrøm i sommerhalvåret.

Vi kan levere både ferdige skapløsninger med inverter- og batterikombinasjoner til montering inne i bygget, og containerløsninger hvor alt er konfigurert og montert og som vi heiser på plass og kobler til. Vi leverer også skreddersydde løsninger der vi setter sammen en inverter- og batteriløsning selv.

 

Forskning og utvikling — mikronett og styringssystemer

Solcellespesialisten er aktive innen forskning og utvikling av samkjøring av energiproduksjon og energilagring i energianlegg (mikronett/ nanonett), for å få disse til å samkjøre på en hensiktsmessig måte. På dette området er det stort potensial i syngeri mellom ulike lagrings- og produksjonsenheter og det forbruksmønsteret anlegget har.

Utviklingen på dette området er i et begynnerstadium globalt, men Solcellespesialisten er langt fremme i denne utviklingen og bidrar både i forskning og utvikling av helt nye løsninger. Vi er initiativtakere til, og aktive i, nasjonalt og internasjonalt samarbeid på dette området.

Et eksempel er Campus Evenstad ved Høgskolen i Innlandet, der vi har levert batterianlegg for å holde drift i kritiske laster ved strømbrudd, utføre peak-shaving og optimalisere forbrik av egenprodusert energi. En sentral del av leveransen er styringssystemet for denne energioptimaliseringen. Kunde i dette prosjektet er Statsbygg, med Multiconsult som konsulenter på kundens side.

På Campus Evenstad har vi hatt et forskningssamarbeid med Statsbygg, Sintef og Eidsiva Nett. Prosjektet, «integER», har sett på påvirkningen nanonett/mikronett har for spenningskvaliteten i nettet. Videre deltok vi i prosjektet «EMC i smarte nett» sammen med PQA AS og Eidsiva, der vi så på nettkvalitet internt i mikronett på Campus Evenstad. Dette resulterte blant annet i en forskningsartikkel som ble antatt på den årlige konferansen ICREPA-2019. Sluttrapporten for dette prosjektet finner man på nettsidene til PQA AS. 

Høsten 2019 ble anlegget på Campus Evenstad utvidet med Norges første 2-veis elbillader. Denne var vi med på å få på plass, og tanken er at dette skal inngå som en energi-komponent i det styringssystemet vi utvikler på Campus Evenstad.

 

Vi har også andre mikronett/ nanonett-prosjekter. Noen eksempler er: 

  • - Off-grid strømforsyning i Kjøladalstunnelen. 

  • - Sanbakken Micronett på hvaler. (Batteri, vindmølle og solceller)

  • - Off-grid strøm- og varmeforsyning i hyttefelt. 

  • - On-/ off-grid-løsninger som inkluderer solceller,  batterier, elbillading og styringssystemer.

bottom of page